Cmentarz Hutniczy w Gliwicach – Huta Gliwicka – 

 

Biografie  Karta obiektu

 

 

Carl  Ludwig Jüngst

 

 7.6.1831 – 25.9.1918

 

 

    Biografia w ksi±¿ce „Cmentarz Hutniczy w Gliwicach”

   Informacje uzyskane po napisaniu ksi±¿ki:

   

 

Dyrektor Huty Gliwickiej 1872–1902

   Poza prac± czynnie anga¿owa³ siê w ¿ycie miasta, w uznaniu zas³ug – zarówno dla zak³adu jak i dla miasta, udekorowano go Orderem Czerwonego Or³a III klasy.

   Dziêki zdjêciom z rodzinnego albumu rodziny Jüngst, uda³o siê zlokalizowaæ nie tylko rodzinny grób, ale równie¿ ustaliæ, kto w tym grobie spoczywa. Oprócz Karla Jüngsta s± to: jego druga ¿ona Mathilde, synowie Paul i Fritz, dyrektor kopalni „Kleofas” w Katowicach oraz wnuk. (Oznaczeni w "drzewie" kolorem bia³ym).

   W przeciwleg³ej czê¶ci cmentarza spoczywa Sophie Seidensticker – te¶ciowa Karla Jüngsta. 

   Córka Marta i ziêæ, pastor Konrad Schmidt pochowani s± na Cmentarzu Lipowym, ich grób zachowa³ siê jako jeden z nielicznych.  

 

Dworcowa 29

[3] str. 280

„...11 grudnia zmar³ królewski inspektor 

Kierunek poszukiwañ parafia w Za³ê¿u, gdzie bra³ ¶lub syn Carla Fritz, (tak¿e pochowany na Cmentarzu Hutniczym) dyrektor kopalni Kleofas oraz archiwa kopalni (gdzie one mog± siê znajdowaæ ?)

 

 

pe³na genealogia

Christian Gottfried Jüngst  23.10.1795 – 21.8.1869

03.04.1823 in Lingen, ev. reformierten Kirche

Georgine Wilhelmine Croupp  

18.1.1803 – 5.6.1892

Ludwig Vollrath Jüngst Professor

27.12.1804 – 20.09.1880 

 

 

 

 

 

 

|

Wilhelmine Elise Jüngst  18.12.1823 – 8.2.1824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Heinrich Jüngst 7.4.1825 – 23.3.1918  

30.12.1851 in Lingen, ev. reformierte Kirche

Johanne Auguste Ulich  12.3.1827 – 25.5.1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Friedrich Jüngst 20.1.1827 – 5.2.1892

10.08.1852 in Oldenburg, ev. lutherische Kirche

Marie Louise Freiin von Schrenk 19.11.1825 – 07.11.1860

 

 

 

Julie Charlotte Dorothea Jüngst 1.6.1829 – 26.4.1919

05.10.1852 in Lingen, ev. reformierte Kirche

Friedrich Carl Georg Straub 1826 – 06.05.1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ing. (hc) Carl Ludwig Jüngst 7.6.1831 – 25.9.1918

13.11.1860

Elwine Seidensticker  26.05.1833 – 21.05.1865

16.06.1867 in St. Andreasberg

Wilhelmine Juliane Mathilde Seidensticker  2.10.1845 – 26.04.1913

Ludwig Vollrath Moritz Jüngst 22.11.1833 – 29.12.1837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Agnesa Elise Jüngst 22.11.1835 – 5.12.1874

21.04.1863 in Reformierten Kirche zu Lingen

Wilhelm Gerhard van Nes  05.04.1833 08.09.1911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodor Ludwig Hermann Jüngst 23.10.1838 – 10.12.1896

29.12.1870 in Im Hause des Major Meyer

Anna Charlotte Meyer 29.10.1843 08.11.1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalie Auguste Henriette Jüngst 29.3.1841 – 27.10.1926

20.08.1863 in Im Wohnhause des Dom-Syndicus Wüstefeld zu Hildeheim

Friedrich Philipp Ludwig Wüstefeldt  8.11.1834 25.05.1913

Caroline Wilhelmine Jüngst 23.5.1843 – ...

19.05.1869 in In der reformierten Kirche zu Lingen

Martin Julius Ferdinand Lohmann  4.8.1839 8.8.1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

Elisabeth Georgine Anna Julia Martha Jüngst 

25.9.1861 30.12.1863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Heinrich Gottfried Julius Jüngst 14.12.1862 – 30.12.1863

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodora Clara Mathilde Caroline Martha Jüngst 29.4.1865 – 8.6.1919

01.04.1891 in Gleiwitz

Konrad Schmidt

 

Heinrich Friedrich Paul Jüngst 

10.10.1868 – 14.6.1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelm Heinrich Otto Jüngst 

17.9.1870 – 7.4.1932

06.04.1899 in Berlin-Charlottenburg

Bertha Elisabeth Julie Wüstefeldt  14.11.1869 17.6.1957

Otto August Carl Jüngst 25.8.1872 – 17.12.1931

09.11.1901 in

Louise Ida Auguste Caroline Wüstefeldt 6.10.1876 – 18.10.1943

Gottfried Julius Fritz Jüngst 

10.9.1877 – 17.3.1936

17.05.1910 in Zelenze/Kattowitz

Hanna Klein  4.2.1889 10.11.1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

Fritz 14.8.1914 9.06.1915  

 

 

 

[1] Archiwum Pañstwowe w Gliwicach

[2] www.ortsfamilienbuecher.de

[3] B.Nietsche, Historia miasta Gliwice, przek³. S.Rosenbaum, Gliwice 2011