Cmentarz Hutniczy w Gliwicach / Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Biografie pochowanych osób / Biografien

 

 

Reinhold Arns

21.05.1863 24.02.1916

 

 

[1]    [3]
 

Urodził się 21 maja 1863 roku w Remscheid. Po ukończeniu berlińskiej Akademii Górniczej, w lutym 1889 roku zdał egzamin na referendarza górniczego, w tym też roku po raz pierwszy przybył na Górny Śląsk. W 1894 roku został przydzielony jako pracownik pomocniczy do Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

4 grudnia 1899 roku mianowano go dyrektorem huty Malapane, po czym gdy trzy lata później został dyrektorem Królewskiej Huty w Gliwicach, sprawował kierownictwo w obu tych hutach. W 1912 roku mianowano go nadradcą górniczym.

Poza działalnością służbową wiele udzielał się społecznie. Zasiadał w zarządzie miasta Gliwice, był członkiem Zarządu Wschodnioniemiecko-Saksońskiego Towarzystwa Hut, Związku Zawodowego Pracowników Żelaza i Stali Sekcji Bytom i Towarzystwa Niemieckich Przemysłowców Żelaza i Stali, oddział wschodni w Katowicach. Był też członkiem kuratorium Szkoły Maszynowej i Hutniczej w Gliwicach. Uczestniczył w pracach komitetu założycielskiego muzeum w Gliwicach. 

Zmarł 24 lutego 1916 roku i został pochowany na Cmentarzu Hutniczym.

[3]

Wśród hutników huty Malapane ok. 1900 r.

 

Adressbuch Gleiwitz 1913

 

Reinhold Arns ist in Remscheid geboren.

Er absolvierte die Bergakademie in Berlin und im Jahre 1889 kam nach Schlesien an. Seit 1984 arbeitete im Königlichen Bergamt in Breslau. 4.XII.1899 wurde zum Direktor des Stahlwerkes Malapane ernannt , drei Jahre später zum Direktor des Königlichen Stahlwerkes in Gleiwitz und seitdem began das Leiten der beiden Hütten. Im Jahre 1012 wurde er als Bergmans-Berater ernannt. Häufig nahm er an öffentlichen Leben teil: in der Verwaltung Stadt Gleiwitz, als Mitglieed der Ostdeutsch-Säksischen Hütten Geselschaft, im Berufsverband der Eisen- und Stahl Abschnitt Beuten und Industriellem Verband Deutscher Eisen und Stahl. Er war Mitglied des Kuratoriums der Maschinenbau-und Hüttenschule in Gleiwitz. Nahm an Arbeiten des Gründungskomitee des Museums in Gleiwitz teil.

Übersetzung: Krystyna Koch

 

   Reinhold Arns was born in Remscheid.

   He completed his education at Mining Academy in Berlin, and arrived to Silesia in 1889. From the beginning of 1894 he was working in Royal Mining Upper-authority in Wrocław. On 4th of December 1899 he was appointed to a position of Managing Director of Malapane Ironwork, and three years later to a position of Managing Director of Royal Ironwork in Gliwice as well.In 1912 he was appointedMining Overconsuel. He was involved in social workings in many areas: as an alderman in Gliwice, as a member of a Board of Eastgerman-Saxon Ironworks Company, of Professional Association of Iron and Steel and of Association of German Iron and Steel Manufacturers. He was also a member of the education office of the Machine and Smelting School in Gliwice and was involved in Founding Committee of Gliwice Museum.

Translation: Ewa Hordyniak

 

 

Nekrologi w „Der Oberschlesische Wanderer”

 


 
     nr 46 z 26.02.1916 r.

 

nr 47 z 27.02.1916 r.

 

nr 54 z 7.03.1916 r.

 

Wspomnienie w piśmie branżowym „Stahl und Eisen” 

 

[1]

24 lutego 1916 zmarł w Gliwicach, nie ukończywszy jeszcze 53 roku życia, po krótkim ciężkim cierpieniu, Królewski Nadradca Górniczy i dyrektor Królewskich Hut Żelaza w Gliwicach i Małej Panwi Reinhold Arns.

Urodzony 21 kwietnia 1863 w Remscheid, uczęszczał do szkół w Remscheid, Elberfeld oraz w Soest i uzyskał tu 29 lipca 1884 świadectwo dojrzałości. Przez Wyższy Urząd Górniczy Bonn przyjęty, jako „gorliwy w górnictwie” odbył swą praktykę od jesieni 1884 do 1885 na kopalniach Eiserfeld w rewirze Siegen i Heinitz przy Saarbrűcken. Gdy 25 września 1885 był gotowy ze swoją próbną praktyką górniczą, zajął się niezbędnymi studiami  na uniwersytetach w Berlinie, Heidelbergu i Akademii Górniczej w Berlinie. 26 lutego 1889 zdał egzamin na referendarza górniczego. Do roku 1892 odbywał dalsze szkolenie jako referendarz górniczy najpierw na kopalni von der Heydt przy Saarbrűcken, w Leutenthal w Harzu i innych miejscach.

W roku 1889 pierwszy raz przybył Arns na Górny Śląsk, który stał się później jego nową ojczyzną. W 1891 przeszedł do Okręgu Administracyjnego w Halle. 4 kwietnia 1893 został mianowany na asesora górniczego. Wkrótce później został zastępcą inspektora do spraw salin (warzelni soli) na Królewskiej Salinie w Dűrrenberg i jesienią 1893 roku przybył do Rűdersdorf. W sierpniu 1894 roku został przydzielony jako pracownik pomocniczy do Królewskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, gdzie powierzono mu kierowanie wydziałem. Tutaj miał sposobnośćzapoznać się ze stosunkami, jakie później treść jego życia znaczyć miały. Rok 1898 przyniósł mu na zlecenie Urzędu studiowanie instytucji opieki społecznej w Hof, Monachium i Wiedniu.

 

W następnym roku powierzono mu kierownictwo huty Mała Panew, gdzie 4 grudnia 1899 roku nastąpiło jego mianowanie na dyrektora Huty. Potem, gdy w 1902 roku został najpierw drugim, a następnie pierwszym dyrektorem Królewskiej Huty w Gliwicach, przejął w październiku tego samego roku kierownictwo obydwóch hut. W 1905 roku został mianowany Radcą Górniczym, a siedem lat później awansował na Nadradcę Górniczego.

Poza działalnością służbową w latach 1907–1909 udzielał się honorowo w zarządzie miasta Gliwice. Jego szeroka wiedza i udział w żywym rozwoju niemieckiego przemysłu sprawiły, że z roku na rok  przypadało mu coraz to więcej honorowych funkcji. Tak więc był członkiem Zarządu Wschodnioniemiecko-Saksońskiego Towarzystwa Hut, Związku Zawodowego Śląskich Pracowników Żelaza i Stali Sekcja Bytom, Towarzystwa Niemieckich Przemysłowców Żelaza i Stali, grupa wschodnia w Katowicach, członkiem kuratorium Królewskiej Szkoły Budowy Maszyn i Hutnictwa w Gliwicach, zastępcą przewodniczącego Eisenhűtte Oberschlesien, oddziału Stowarzyszenia niemieckich hutników i wschodnioniemieckiego Syndykatu Surówki Żelaza w Bytomiu, przewodniczącym śląsko-wschodnioniemieckiej grupy Towarzystwa Niemieckich Giserni w Dűsseldorfie i Związku Odlewni E.V. Berlin. Od 1909 roku był członkiem niestałym Urzędu Ubezpieczeń Rzeszy, a od wybuchu wojny członkiem Komisji Rozdziału Surówki Żelaza Fabryki Pocisków Spandau. We wszystkich tych, w części bardzo odpowiedzialnych urzędach, Arns działał z poświęceniem dla królewskiej służby, dla dobra przemysłu i ukochanej niemieckiej ojczyzny, ale też z niestrudzoną gorliwością i pracowitością oraz sukcesami aż do ostatniego tchu.

Dane mu było, jak zawsze sobie tego życzył, odejść z bogatego pracowitego życia w pełni sił. Ze względu ma czystość swego charakteru i prostolinijność był szanowany i honorowany. Każdy kto go znał za życia, także Stowarzyszenie Niemieckich Hutników, będzie go jeszcze długo zachowywać w pamięci.

 

tłumaczenie: Irek Czaja

 

Dokumenty dotyczące śmierci i pochówku – Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

 

 


 

 

Renowacja nagrobka – 2005, 2023

(lokalizacja oryginalna)

 

 

Materiały źródłowe:

[1] Stahl und Eisen 1916 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

[2] Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach

[3] Juros J. T.; W dolinie Małej Panwi, Ozimek 2010