Cmentarz Hutniczy w Gliwicach
Realizacje

Der Hüttenfriedhof in Gleiwitz

Umsetzung

 

Biografie

Biographien

Wykazy osób

Listen

Historia

Geschichte

Realizacje

Umsetzung

Dokumentacja

Dokumentation

 

Ogrodzenie

Friedhofszaun

Krzyż

Kreuz

 

Lapidarium

Lapidarium

 

 

Lapidarium (łac. lapidarius – kamienny) – miejsce przechowywania i prezentowania kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz rzeĽb, nagrobków, pomników o zabytkowym pochodzeniu.
W roku 2007 zwrócili¶my się z pro¶b± o zezwolenie na gromadzenie na Cmentarzu Hutniczym odnalezionych w przypadkowych miejscach nagrobków i ich elementów. Wyznaczyli¶my na ten cel miejsce w południowo-zachodnim narożniku cmentarza, gdzie przy przekopywaniu nie natrafili¶my na ¶lady nagrobków. Planujemy umieszczenie na murze tablic informacyjnych o nieistniej±cych już cmentarzach gliwickich.

Lapidarium (lat. lapidarius steinern) ist eine Sammlung von steinernen, architektonischen Elementen, Skulpturen, Grabsteinen, historischen Denkmäler.
Wir wollten auf dem Hüttenfriedhof Grabsteine sammeln, die in zufälligen Stellen gefunden wurden. Deswegen haben wir uns im Jahre 2007 mit einer entsprechenden Bitte um Erlaubnis gewandt. Für diese Sammlung haben wir eine Stelle in der südwestlichen Ecke des Friedhofs vorgesehen. An der Stelle haben wir während der Umgrabung keine Spuren von Grabsteinen gefunden. An der Mauer des Friedhofs planen wir Infotafeln anbringen. DieTafeln werden Infos über Friedhöfe, die in Gleiwitz schon nicht mehr existieren, enthalten.

 

 

Te i inne kamienie nagrobne znajdowały się na podwórzu klasztoru franciszkanów.
Jak opowiadał ¶p. ojciec Hilary, w latach 70-tych przywieziono im ciężarówkę płyt i podobnych kamieni niewiadomego pochodzenia.


Diese und andere Grabsteine ​befanden sich im Hof des Klosters der Franziskaner. Selig Vater Hilarius erzählte, dass in den 70er Jahren wurden ins Kloster mit einem Lastwagen Platten und ähnliche Steine unbekannter Herkunft gebracht.

 Nagrobek został znaleziony przez budowniczych autostrady A-1 w miejscu przypadkowym

Der Grabstein wurde von den Erbauern der Autobahn A-1 zufällig gefunden.

 Krzyż ten stał przy końcu ulicy Rybnickiej, gdy odłamał się od cokołu, mieszkańcy zast±pili go nowym,
a ten przekazali muzeum, które z kolei przekazało go nam. Cokół wykonało nieodpłatnie przedsiębiorstwo Szostak&Duda.

Dieses Kreuz stand am Ende der Rybniker Strasse. Als das Kreuz vom Sockel abgebrochen ist, wurde es mit einem neuen ersetzt. Das gebrochene Kreuz wurde ins Museum übergegeben und das Museum übergab es uns. Den Sockel hat kostenlos das Unternehmen Szostak & Duda verrichtet.


 

Fragmenty trudnych do zidentyfikowania tablic
Fragmente schwer zu identifizierender Tafeln